Ochrana osobních údajů

stisknutím
tlačítka odeslat, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení“).

Jste informován/a, že v souvislosti s členstvím v klubu (dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě § 3a odst. 3 zákona
115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje: jméno a
příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, příp. u cizince také
adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré tyto osobní údaje jsou zpracovávány za
účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími
činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Berete na vědomí, že na základě § 3a odst. 6 ZOPS budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu Vaší evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat

činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Jste informován/a, že na základě oprávněného
zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské
základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po
dobu mojí evidence Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat
činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Berete na vědomí, že Správce předává Vaše
osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • Českému svazu plaveckých sportů, se sídlem Zátopkova 100/2,
  Břevnov, 169 00 Praha, IČO: 442 64 984, a jeho

pobočným spolkům,
(dále společně jen ČSPS)

 • Světové plavecké federaci (dále jen FINA) a evropské plavecké
  federaci (dále jen LEN) zastřešující činnost ČSPS
 • Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6,
  101 00 Praha, IČO: 485 46 607, (dále společně

jen ČOV)

 • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169
  00 Praha, IČO: 004 69 548, (dále společně jen

ČUS)

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem:

 • vedení evidence členské základny ČSPS na základě směrnic ČSPS
  a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace a účasti na soutěžích, výcvikových táborech apod.
 • žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Jsem informován o tom,
že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů
se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasíte, aby na
základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce moje:
fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, a to za účelem
marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích),
prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook,
Instagram, Twitter apod.) a prezentace ve výroční zprávě a dalších
informačních materiálech.

Dále souhlasíte, aby
Správce za účelem vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování
pojištění apod.) a za účelem naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu zpracovával i mé
telefonní číslo, e-mail, rodné číslo a informaci o platné zdravotní
prohlídce.

Dále souhlasíte, aby Vaše
osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu mojí evidence
Správcem a dále 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou
jsem Správcem evidován/a.

Souhlasíte, aby Správce
předal osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • ČSPS
 • FINA a LEN
 • ČOV
 • ČUS
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

Jste srozuměn/srozuměna
se svým právem:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány
  důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18
  Nařízení,
 • na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených
  v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení, a
  to Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
  7.

Prohlašujete, že jste
si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumíte a
souhlasíte s ním. To stvrzujete odesláním formuláře.